Nieuws

SKOR na 2012

english version
Een eerste blik op de toekomst.

SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte heeft zich sinds 1999 ingezet voor het realiseren en ontwikkelen van bijzondere kunstprojecten in het publieke domein. Hierbij is altijd gestreefd naar een hoge kwaliteit van de kunst, het bijdragen aan de inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van goed opdrachtgeverschap alsmede het verkennen en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. In recente jaren is de focus steeds meer op internationale allure, (publieks)zichtbaarheid, samenwerking met collega-instellingen en innovatieve vormen van publiek-privaat opdrachtgeverschap komen te liggen.

Onlangs heeft het ministerie van OCW aangegeven dat SKOR na 1 januari 2013 geen structurele subsidie meer zal ontvangen. Ondanks het gegeven dat SKOR vanaf 2009 sterk op weg was naar vernieuwing, zien wij ons nu genoodzaakt de bestaande organisatie en activiteiten zoveel mogelijk af te bouwen en versneld in te spelen op de veranderende situatie na 1 januari 2013. SKOR is daarom voortvarend aan de slag gegaan met het verkennen van diverse toekomstscenario’s, die in de komende maanden als mogelijke rechtsopvolgers van SKOR kunnen optreden, onder voorbehoud van toestemming door het ministerie van OCW.

Het omvangrijke projectdocumentatie-bibliotheek-beeldarchief wordt ondergebracht bij de Gerrit Rietveld Academie als onderdeel van een nog te ontwikkelen kenniscentrum. Het Archief wordt ingezet en blijft toegankelijk voor onderwijsdoeleinden, nazorg van gerealiseerde projecten, onderzoek en advies.

De internationale activiteiten worden gekoppeld aan het Europees Netwerk van Producenten van Kunst in de Openbare Ruimte (ENPAP), dat in 2010 mede door SKOR is geïnitieerd. Te denken valt aan grootschalige presentaties van (tijdelijke) kunstprojecten, symposia en samenwerkingsverbanden met collega-instellingen.

Open. Cahier over kunst en het publieke domein gaat verder als de zelfstandige stichting OPEN!, een internationaal online en offline platform voor experimenteel gedachtegoed over kunst, cultuur en het publieke domein. Met Stroom Den Haag staat een structurele samenwerking op stapel, mede ter versterking van het kenniscentrum van dit instituut.

De nieuwe cooperatie TAAK is een internationaal platform voor vernieuwende kunstpraktijken en kennisproductie in relatie tot onderwerpen van publiek belang als ecologie, stedelijkheid, social design en mensenrechten. TAAK ontwikkelt in dialoog met haar partners innovatieve (artistieke) strategieën en nieuwe perspectieven op een veranderende wereld. Een selectie projecten van SKOR wordt voortgezet onder TAAK.