Open is een cahier waarin vanuit een cultureel perspectief gereflecteerd wordt over de hedendaagse publieke ruimte: door een thematisch onderzoek naar de veranderende condities van de publieke ruimte en nieuwe opvattingen over openbaarheid wil Open een structurele bijdrage leveren aan de theorievorming over deze onderwerpen en een podium voor reflectie zijn over én voor de sociaal-culturele en artistieke praktijk.

Brief aan Abonnees van Open

Index Open

Zoals u wellicht kunt zien, heeft SKOR een nieuwe website. Wij werken momenteel hard aan het overzetten van alle data. Mogelijk zijn uw zoekresultaten daardoor onvolledig. Wilt u de oude website raadplegen, ga dan naar: http://classic.skor.nl. Wanneer u vragen heeft, staan wij u uiteraard graag te woord. Graag een mail sturen naar: info@skor.nl of bel: 020-672 2525.
25 resultaten|vorige1|2volgende
Publicatie
Open! Art, Culture & the Public Domain. Key Texts 2004 - 2012
12.07.2012
Deze anthologie is een bundeling van sleutelteksten op het gebied van kunst, cultuur en het publieke domein die in de periode 2004 - 2012 zijn gepubliceerd in 'Open' door NAi Uitgevers en SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte.
lees meer
Publicatie
Open 23: Autonomie. Nieuwe vormen van vrijheid en onafhankelijkheid in kunst en cultuur
In een tijd van ideologische en politieke crises, waarin mensen en dingen meer op zichzelf worden teruggeworpen, gaat van autonomie een hernieuwde aantrekkingskracht uit.
lees meer
Publicatie
Open 22: Transparantie. Openbaarheid en geheimhouding in het tijdperk van WikiLeaks
'Open' 22 onderzoekt, met WikiLeaks als exemplarisch geval, hoe in onze geïnformatiseerde beeldculturen transparantie en geheim zich tot elkaar, het publiek en het publieke verhouden.
lees meer
Publicatie
Open: Noodnummer. Over de nieuwe politiek van cultuur
23.09.2011
Er is sprake van een alarmerende scheefgroei op de gebieden van wat van wie is, wat van iedereen is en wie dat bepaalt, (ook) in Nederland. Het huidige politieke bewind wordt met straffe hand opgevoerd naar een angstaanjagend punt van 'no return'.
lees meer
Publicatie
Open 21: (Im)Mobiliteit. Onderzoek naar de grenzen van hypermobiliteit
Deze 'Open' verkent de interne tegenstrijdigheden van heersende mobiliteitsregimes en hun effecten op de sociale en fysieke ruimte.
lees meer
Publicatie
Open 20: De populistische verbeelding. Over de rol van mythen, verhalen en beeldvorming in de politiek
Deze ‘Open’ behandelt verbeelding en mythe in de politiek, in het populisme en daarbuiten.
lees meer
Publicatie
Open 19: Voorbij privacy. Nieuwe opvattingen over het private en publieke domein
In 'Open' 19 wordt het concept privacy vanuit verschillende perspectieven, met name juridische, sociologische, mediatheoretische en activistische, getoetst en heroverwogen.
lees meer
Publicatie
Open 18: 2030: Oorlogszone Amsterdam. Een oefening in het onvoorstelbare
Via Amsterdam als testcase gaat 'Open' 18 over vragen en problematieken die de hedendaagse Westerse stad in het algemeen aangaan: angst & veiligheid, privacy & biopolitiek, controle & militarisering, globalisering & virtualisering, commercialisering en neoliberalisme.
lees meer
Publicatie
Open 17: Een precair bestaan. Kwetsbaarheid in het publieke domein
In dit nummer van 'Open' wordt ingegaan op precairheid in een culturele en sociale context, onder meer door in te gaan op het functioneren van de kunstscene, en op de condities van de precaire stad en publieke ruimte.
lees meer
Publicatie
Open 16: De kunstbiënnale als globaal fenomeen. strategieën in neopolitieke tijden
In dit jubileumnummer van 'Open' staat de kunstbiënnale als globaal fenomeen centraal.
lees meer
Publicatie
Open 15: Maakbaarheid. Hoe geef je vorm aan de samenleving van de 21e eeuw?
In dit nummer van 'Open' wordt gereflecteerd over oude en nieuwe vormen van maakbaarheidsdenken in relatie tot de stedelijke en sociale ruimte en tot het (samen)leven daarin.
lees meer
Publicatie
Open 14: Kunst als publieke zaak. Hoe de kunst en haar instituten de publieke dimensie opnieuw uitvinden
De publieke sfeer is een ideologisch construct dat steeds opnieuw moet worden uitgevonden en gedefinieerd. Onder invloed van neoliberale krachten zijn ook de kunst en haar instituties genoodzaakt hun publieke dimensie en betrokkenheid opnieuw uit te vinden, te formuleren en te legitimeren.
lees meer
Publicatie
Open 13: De opkomst van informele media. Hoe zoekmachines, weblogs, YouTube de publieke meningsvorming veranderen
In dit nummer van 'Open' wordt onderzocht wat de implicaties zijn van de opkomst van de informele media voor de publieke sfeer.
lees meer
Publicatie
Open 12: Vrijheid van cultuur. Regulering en privatisering van intellectueel eigendom en openbare ruimte
In dit nummer van 'Open' ligt de nadruk op vragen rond de privatisering van intellectueel eigendom en worden modellen getoond voor een alternatieve stedenbouwkundige praktijk, die de openbare ruimte haar publieke dimensie terug kan geven.
lees meer
Publicatie
Open 11: Hybride ruimte. Hoe draadloze media de publieke ruimte mobiliseren
'Open' 11 onderzoekt de implicaties en mogelijkheden van draadloze, mobiele media in de hybride publieke ruimte
lees meer
Publicatie
Open 10: (In)tolerantie. Vrijheid van meningsuiting in kunst en cultuur
Geen vertoog lijkt momenteel zo uitgehold als dat over tolerantie en vrijheid van meningsuiting: in de westerse cultuur zijn deze concepten nauwelijks nog in staat betekenissen te genereren die ons allen aangaan én aanstaan.
lees meer
Publicatie
Open 9: Geluid. Geluid in kunst en cultuur
Openbare ruimte manifesteert zich niet alleen visueel maar ook akoestisch: openbaarheid draait om zichtbaarheid én om hoorbaarheid.
lees meer
Publicatie
Open 8: (On)zichtbaarheid. Voorbij het beeld in kunst, cultuur en het publieke domein
De mate van zichtbaarheid van sociale, politieke, economische en culturele gebeurtenissen via publieke beelden, wordt als indicatief beschouwd voor het democratische gehalte van een samenleving. Zichtbaarheid wordt geassocieerd met openheid en communicatie, met sociale orde en politieke balans.
lees meer
Publicatie
Open 7: Geheugen(loos). Bewaren en herinneren in hedendaagse Kunst en cultuur
De huidige inrichting en ervaring van het publieke domein wordt in grote mate bepaald door de spanning tussen individuele en collectieve, oude en nieuwe, autochtone en allochtone geheugens. Binnen het publieke domein moeten daarom de invulling, het beheer en de plek van het geheugen dringend opnieuw onderzocht worden.
lees meer
Publicatie
Open 6: (On)veiligheid
Binnen het hedendaagse publieke domein heerst een verlangen naar veiligheid. Het individu en de samenleving eisen in toenemende mate bescherming en controle van de ruimte, zichzelf en de ander. Er dreigt een controlesamenleving, echter zonder duidelijkheid over de aard en oorsprong van de onderliggende angsten.
lees meer
Publicatie
Open 5: Niet-gerealiseerde Projecten
Ongerealiseerd en daarmee onbekend. Het publiek neemt alleen waar wat tot stand is gekomen, wat bestaat. Het krijgt gewoonlijk geen inzicht in de plannen die door kunstcommissies positief zijn beoordeeld, maar uiteindelijk niet zijn gerealiseerd. Het fascinerende terrein van deze aan het zicht onttrokken concepten blijft ontoegankelijk. Waarom is er in de kunst voor de publieke ruimte geen oog voor wat er nooit is gekomen?
lees meer
Publicatie
Open 4: Kunst in het veranderende landschap
Het Nederlandse landschap verandert momenteel in rap tempo van een productielandschap in een consumptielandschap, waarbij het landschap steeds meer ten dienste van de stedeling komt te staan. Met name de recreatieve functie van het landschap is exponentieel gegroeid.
lees meer
Publicatie
Open 3: Kunst in psychogeriatrische verpleeghuizen
Sinds 1984 bestaat er een regeling die het mogelijk maakt kunstprojecten te realiseren bij nieuwbouw van instellingen voor volksgezondheid. Het toenmalige Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten werd destijds belast met de uitvoering van die regeling.
lees meer
Publicatie
Open 2: Het Vijfde Seizoen
Psychiatrische kliniek Willem Arnstz Hoeve
De psychiatrie vormt een dankbaar werkterrein voor kunstprojecten. Al sinds de oudheid is er sprake van een bijzondere relatie tussen kunst en psychiatrie. Veel vertegenwoordigers van kunststromingen in de twintigste eeuw hebben de scheppingen van geestelijke gestoorden hoog aangeslagen omdat deze uitblonken in authenticiteit.
lees meer